Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
İdareci Dosyaları / Rehber Öğretmen Nöbet Tutar Mı?
« Son İleti Gönderen: Administrator Şubat 07, 2020, 09:16:25 ÖÖ »
Okullarda rehber öğretmen nöbet tutar mı ? Bu soruya cevap verebilmemiz için MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine bakmamız gerekir. Yönetmeliğe göre rehber öğretmenin görevleri şöyle:
Rehberlik öğretmeninin görevleri

MADDE 34 – (1) Rehberlik öğretmeni aşağıdaki görevleri yapar:

    Yıllık çerçeve planını, bağlı olduğu rehberlik ve araştırma merkezinin hazırladığı çerçeve planı temel alarak eğitim kurumunun türüne ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlar. Yıllık çerçeve planını ve yıl sonuçalışma raporunu rehberlik ve araştırma merkezine iletilmek üzere eğitim kurumu müdürüne sunar.
    Sınıf rehberlik planlarının hazırlanmasında, uygulanmasında, sınıf içi rehberlik uygulamalarının geliştirilmesinde sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder.
    Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal gelişimlerini sağlamak amacıyla bireysel rehberlik ve grup rehberliği hizmetlerini yürütür.

ç) Sınıf ve pansiyonlarda yürütülen eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik etkinliklerinden, rehberlik alanında özel bilgi ve beceri gerektiren hizmetleri yürütür.

    Gerektiğinde rehberlik hizmetlerinde kullanılacak ölçme araçları, doküman ve kaynakları hazırlama ve geliştirme çalışmalarına katılır.
    Rehberlik hizmetleri çerçevesinde yapılan çalışmaları raporlaştırır ve ilgililerle paylaşır.
    Mesleklerin özelliklerini, ön koşullarını, eğitim, yetiştirilme ve staj olanaklarını, çalışma koşullarını; verilen bursları, eğitim ve iş gücü yetiştirme programlarını öğrenciler, öğretmenler ve velilerle paylaşır.
    Rehberlik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan durumlarda bireysel veya grupla psikolojik danışma ve görüşme yapmak üzere öğrenciyi ders saati içerisinde rehberlik servisine davet eder. Görüşme içeriğinin gizliliğini koruyarak görüşülecek öğrencinin yalnızca adını ve görüşme saatini eğitim kurumu idaresine bildirir.

ğ) Rehberlik servisinde gerçekleştirilen çalışmaların kaydını tutar, çalışmalara ait doküman arşivi oluşturur.

    Bireylere ilişkin hizmetin gerektirdiği özel ve gizlilik içeren bilgileri, mevzuat ile yetkili kılınan makamlar dışında öğrencinin ve velisinin izni olmadan kimseyle paylaşmaz.

ı) Rehberlik hizmetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacı ile materyal hazırlar ve gerekli tanıtım çalışmalarını gerçekleştirir.

    Merkezî sınavlara ait tercih döneminde görev alır.
    Eğitsel değerlendirme ve tanılamada özel eğitim değerlendirme kuruluna üye olarak katılır.

    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme ekibinde rehberlik hizmetlerini yürütmek üzere görev alır.
    Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve ailelerine yönelik eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.
    Destek eğitim odasında eğitim alan kaynaştırma öğrencilerinin gelişimini takip eder. Öğretmenlere bu konuda rehberlik eder.
    Evde ve hastanede eğitime karar verilmiş öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak amacıyla öğrenciyi evde ve hastanede ziyaret eder.
    Rehberlik ve araştırma merkezlerinin yürüttüğü proje ve ekip çalışmalarına ihtiyaç duyulması hâlinde katılır. ö) Öğrencinin ilgi, yetenek, değer, çevre koşulları ve kişilik özelliklerini de dikkate alarak alan, dal ve ders

seçimi yapmasına, sosyal kulüplere yönelmesine destek olur. Üst eğitim kurumlarına ve programlarına ilişkin gerekli bilgileri verir.

    Görevlendirildiği takdirde komisyonla öğrenci alan eğitim kurumlarının kayıt döneminde görev alır.
    Eğitim kurumuna ve pansiyona yeni kayıt olan ya da nakil yoluyla gelen öğrencilere yapılacak uyum çalışmasını planlar.
    Aile rehberliği hizmetlerini yürütür. ş) Veli toplantılarına katılır.
    Öğrencilerin stresle, kişisel sorunlarla ve travmatik yaşantılarla baş etme becerileri geliştirmelerine destek

olur.

    Öğrencinin kişisel özelliklerini, eğitsel ve mesleki ihtiyaçlarını değerlendirmek amacıyla ihtiyaç duyulan

ölçme aracını uygular; değerlendirmelerini raporlaştırarak ilgililerle paylaşır.

ü) Mesleki yönelim faaliyetlerinde güncel veri ve gelişmelerden faydalanmak için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

    Psikolojik ölçme araçlarını uygularken, ölçme aracının uygulama yönergesinde belirtilen kurallara, bilimsel ve etik ilkelere uygun davranır.
    Öğrencinin ya da grubun ihtiyaçlarına göre psikolojik danışma sürecini belirler, uygular ve danışma sürecinde danışan dosyası aracılığı ile gerekli kayıtları tutar.
    Öğrencilerle yürütülen rehberlik çalışmalarının kayıtlarını tutar ve sonrasında öğrenciyi izler.

aa) Hakkında danışmanlık tedbir kararı alınan çocuğa ve çocuğun bakımından sorumlu kişilere hizmet sunar. bb) Pansiyonlu eğitim kurumlarında, pansiyonda barınan öğrencilere verilecek rehberlik hizmetleri ile ilgili iş

ve işlemleri eğitim kurumunda veya pansiyonda yürütür.

cc) İhtiyaçlar doğrultusunda, ailelere, öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere yönelik ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak eğitim etkinlikleri gerçekleştirir.

çç) Çalışmalarını rehberlik ve araştırma merkezi ile işbirliği içerisinde yürütür.

dd) Ortaokullarda öğrenci davranışları değerlendirme kurulunun ve ortaöğretim kurumlarında okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun önerisi ile rehberlik servisine yönlendirilen öğrenciyle görüşme yapar ve öğrencinin durumuna ilişkin raporu ilgili kurula sunar.

ee) Eğitim kurumu idarecileri, öğretmenler, eğitim kurumu personeli ve ailelere yönelik rehberlik hizmetleri hakkında işbirliği sağlanması için müşavirlik yapar.

ff) Sınavlarda görev alabilir; belleticilik ve nöbet görevi yapar.

gg) Sunduğu hizmetlerin etkililiğini ve verimliliğini artırmak amacıyla araştırma, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapar.

ğğ) Eğitim kurumu müdürünün vereceği rehberlik hizmetleri ile ilgili diğer görevleri yapar.

Yönetmeliğe göre rehber öğretmenlere nöbet görevi verilir.

https://mebajans.com/rehber-ogretmen-nobet-tutar-mi.html
2
İdareci Dosyaları / Öğretmenler Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Şubat 07, 2020, 09:15:37 ÖÖ »
İlköğretim okullarında öğretmenler kurulu toplantısı nasıl yapılır ? Kurul toplantısı kaç gün önceden öğretmenlere duyrulur ? vs. gibi sorulara cevap vermemiz için Okul Öncesi ve İlköğretim Yönetmeliğine bakmamız gerekir.Öğretmenler kurulu ile ilgili madde şöyle:

Öğretmenler kurulu

MADDE 34 – (1) Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.

(2) Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;

a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.

b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Toplantı günleri ve gündemi, en az beş gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.

c) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

ç) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.

 (3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz.

Yönetmelik maddesinine göre şu hususlara dikkat etmemiz gerekir:

-Eğer tek öğretmenli yani birleştirilmiş sınıf uygulaması olan okullarda çalışıyorsak kurul toplantısı yapılmaz.

-Öğretmen kurulu gündeme maddeleri 5 gün önceden öğretmenlere duyrulur.

– Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.

– Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.

https://mebajans.com/ogretmenler-kurulu-toplantisi-nasil-yapilir.html
3
İdareci Dosyaları / Beyaz Bayrak Formları
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 30, 2019, 04:08:28 ÖS »
Beyaz Bayrak Formları İndirin
4
E-Okul / Dönem Sonu Yapılması Gereken İş ve İşlemler
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 26, 2019, 04:10:38 ÖS »
1.DÖNEM KARNE İŞ ve İŞLEMLERİ

Sınav Notlarının Girilmesi

4. sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır.(Görsel Sanatlar dersinde yazılı sınav yapılmayacak olup ürün dosyası puanı ve 2 tane ders etkinliklere katılım puanı verilecektir.  E-Okul öğrenci ürün dosyası notu girişi için 1.Yazılı seçeneği işaretlenmelidir.)

1-2-3.Sınıflar Bütün Dersler İçin "Geliştirilmeli","İyi","Çok İyi" Seçeneklerinden en az birinin işaretlenmesi gerekmektedir.  Mazeretsiz olarak yazılı/uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G (Girmedi) harfi yazılmalıdır.*Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır.

 İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden ders öğretmenlerinin sınıflarına veya girdiklere derslere ait öğrencilere not girişlerinin yapılması gerekmektedir.

Ders Ve Etkinliklere Katılım Notlarının Girilmesi

Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

Davranış Notlarının Girilmesi

İlköğretim kurumlarında;  ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından "(1) Geliştirilmeli", "(2) İyi", "(3) Çok iyi" şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir.
*Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları sekmesinden sınıfa ait davranış notu girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Sosyal Etkinlikler

1.Dönem için öğrencilerimizin sosyal etkinlikleri girilecek.
Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından;
***** İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal Etkinlikler>>Sosyal Etkinlikler sekmesinden Sosyal Etkinlik Girişinde  kaydedilmesi gerekmektedir.

Ders Defterleri

Ders defterlerindeki eksiklikler sınıf öğretmenlerince kontrol edilip son güne bırakılmadan tamamlanacak. Öğretmen nöbet defterinde imzası bulunmayan öğretmenler nöbetleri bulunan günleri kontrol ederek eksik imzalarını tamamlayacaklar.

Kitap Bilgilerinin Girilmesi

E-okul üzerinden sınıf kitaplıkları oluşturularak öğrencinin dönem boyunca okuduğu kitap adı ile sayfası girilmesi gerekmektedir.
Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Okuduğu Kitaplar sekmesinden sınıf kitaplığı oluşturduktan sonra okunan kitapların isimleri  buraya işlenmesi gerekmektedir.

E-Okul

Öğrencilerin e-okuldaki dosya bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlıkların sınıf öğretmenleri         tarafından doğru bir şekilde düzeltilerek doldurulması

Öğretmen Karne Görüşlerinin Girilmesi

Öğretmenler kendilerine verilen e-okul şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü sekmesini tıklayarak Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni olduğu sınıfa ait Karne Öğretmen Görüşü Bilgileri girişini tamamlamaları gerekmektedir.

Karne ve Notların Teslim Alınması

Not çizelgeleri, davranış not çizelgeleri okul idaresinden teslim alınarak kontrol edilecek ve  imzalanarak okul idaresine teslim edilecek.  Karneler, okul idaresinden teslim alınıp ortası mühürlenecek, kontrol edilip imzalanacaktır.
5
Rehberlik / Sınıf Rehber Öğretmeninin Dosyasında Bulunması Gerekenler
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 24, 2019, 09:39:29 ÖÖ »
Sınıf Rehber Öğretmeninin Dosyasında Bulunması Gerekenler

•   Sınıf öğrenci listesi,
•   Yıllık rehberlik çalışma planı.
•   Sınıf oturma planı.
•   Sınıf Demirbaş Listesi
•   Eğitici kulüplere seçilen öğrenci listesi
•   Aylık nöbetçi öğrenci listesi.
•   Devam devamsızlık çizelgesi.
•   Veli ve zümre toplantıların tutanakları
•   I.ve II. dönem takdir teşekkür alanların listesi.
•   I.ve II. dönem notlarına göre başarı oranının belirlenmesi. Başarı oranının en yüksek ve en düşük olduğu derslerin adları, sonucunun nedeni ve yapılan yorumlar.
•   Uygulanan test ve anketlerin sonuçları.
•   Aylık ve dönem sonu çalışma raporu
•   Sene sonu çalışma raporu.Sınıf Rehber Öğretmeninin Sınıf Dışı Etkinlikleri

1-) Öğrenci tanıma fişlerinin doldurulması.
2-) Sorumlu öğrencilerin belirlenmesi, ilgilenilmesi ve idare ile işbirliğine gidilmesi.
3-) Öğretme- veli işbirliğini sağlamak amacı ile toplantılar düzenlenmesi.
4-) Yıl sonu etkinlikleri raporunun hazırlanarak idareye yelsim edilmesi.
5-) Yıl sonu sınıf dosyalarının idareye teslim edilmesi.
6
Rehberlik / Rehberlik Sınıf Çalışma Raporu
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 23, 2019, 03:30:31 ÖS »
Rehberlik Sınıf Çalışma Raporu
7
Rehberlik / Okul Veli Görüşme Formu
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 06, 2019, 11:44:53 ÖS »
Okul Veli Görüşme Formu
8
Rehberlik / Çocuğumu ve Kendimi Tanıyorum Formu
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 06, 2019, 11:43:42 ÖS »
Çocuğumu ve Kendimi Tanıyorum Formu
9
Rehberlik / Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 06, 2019, 11:42:43 ÖS »
Eğitsel Değerlendirme İsteği Formu
10
Rehberlik / Bireysel Gelişim Raporu
« Son İleti Gönderen: Administrator Aralık 06, 2019, 11:41:52 ÖS »
Bireysel Gelişim Raporu
Sayfa: [1] 2 3 ... 10