Merhaba

Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

Son İletiler

Sayfa: [1] 2 3 ... 10
1
Genel Sorular ve Cevapları / Doğum yardımı nedir,nasıl başvuru yapılır ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Haziran 05, 2020, 01:07:04 ÖÖ »
Doğum yardımı, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra anneye ödenen para demektir.Doğum Yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır? gibi soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Doğum yardımından kimler faydalanabilir?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?
Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra “Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

Doğum Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Doğum Yardımı kapsamında son başvuru tarihi gibi bir süre kısıtı bulunmakta mıdır?

Doğum Yardımı uygulaması 15.05.2015 tarihinde başlamış olup, ilgili mevzuatta yardım programının geçerlilik süresine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Ayrıca 15.05.2015 tarihinden sonra gerçekleşen canlı doğumlar için yapılacak doğum yardımı başvuruları için de herhangi bir son başvuru tarihi gibi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Doğum Yardımı sadece anneye mi ödeniyor?

Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

Doğum Yardımı her ay mı yapılacaktır?

Hayır. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.

https://mebajans.com/dogum-yardimi-nedirnasil-basvuru-yapilir.html
2
Haberler / Telafi Eğitimi Takvimini Açıkladı
« Son İleti Gönderen: Administrator Haziran 04, 2020, 01:42:29 ÖÖ »
Resmî Eğitim Ve Öğretim Kurumları İçin Yüz Yüze Telafi, Tamamlama Ve Uyum Eğitimi 31 Ağustos’ta Başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, resmî eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi takvimini açıkladı. 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak olan eğitimler üç hafta sürecek.
3
Haberler / Sosyal ve Ekonomik Haklar Nelerdir ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 22, 2020, 01:13:09 ÖS »
Ailenin korunması, eğitim ve öğrenim hakkı, sağlık, çevre ve konut hakkı, gençliğin korunması ve sporun desteklenmesi, tarih, kültür ve tabiat korunması, çalışma hakkı, tüketici hakları gibi haklar sosyal ve ekonomik haklar bölümünde yer almaktadır. Şimdi hep beraber Anayasamızda yer alan Sosyal ve Ekonomik Haklara bakalım:
Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler ( Md : 41 – 65 )
I. Ailenin korunması ve çocuk hakları
MADDE 41- (Değişik: 3/10/2001-4709/17 md.)

Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.
Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/4 md.) Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır.
II. Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
MADDE 42-

Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.
Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.
Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz.
Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz.
İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.
Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, Devlet okulları ile erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 9/2/2008-5735/2 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 5/6/2008 tarihli ve E.: 2008/16, K.: 2008/116 sayılı Kararı ile)
Devlet, maddî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak tedbirleri alır.
Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez.
Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez. Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası andlaşma hükümleri saklıdır.
III. Kamu yararı
A. Kıyılardan yararlanma
MADDE 43-

Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.
B. Toprak mülkiyeti
MADDE 44-

Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz.
Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe geri alınmasına ilişkin esaslar kanunla düzenlenir.
C. Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması
MADDE 45-

Devlet, tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim planlaması ilkelerine uygun olarak bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak maksadıyla, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.
Devlet, bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline geçmesi için gereken tedbirleri alır.
D. Kamulaştırma
MADDE 46- (Değişik: 3/10/2001-4709/18 md.)

Devlet ve kamu tüzelkişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.
Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde taksitler eşit olarak ödenir.
Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.
İkinci fıkrada öngörülen taksitlendirmelerde ve herhangi bir sebeple ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.
E. Devletleştirme ve özelleştirme
MADDE 47-

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüsler, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletleştirilebilir.
Devletleştirme gerçek karşılığı üzerinden yapılır. Gerçek karşılığın hesaplanma tarzı ve usulleri kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devletin, kamu iktisadî teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine ilişkin esas ve usuller kanunla gösterilir.
(Ek fıkra: 13/8/1999-4446/1 md.) Devlet, kamu iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile gerçek veya tüzelkişilere yaptırılabileceği veya devredilebileceği kanunla belirlenir.
IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
MADDE 48-

Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.
V.  Çalışma ile ilgili hükümler
A. Çalışma hakkı ve ödevi
MADDE 49-

Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir.
(Değişik: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.
(Mülga: 3/10/2001-4709/19 md.)
B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı
MADDE 50-

Kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.
Küçükler ve kadınlar ile bedenî ve ruhî yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.
Dinlenmek, çalışanların hakkıdır.
Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.
C. Sendika kurma hakkı
MADDE 51- (Değişik: 3/10/2001-4709/20 md.)

Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanamaz.
Sendika kurma hakkı ancak, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâk ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle ve kanunla sınırlanabilir.
Sendika kurma hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
(Mülga: 12/9/2010-5982/5 md.)
İşçi niteliği taşımayan kamu görevlilerinin bu alandaki haklarının kapsam, istisna ve sınırları gördükleri hizmetin niteliğine uygun olarak kanunla düzenlenir.
Sendika ve üst kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri, Cumhuriyetin temel niteliklerine ve demokrasi esaslarına aykırı olamaz.
D. Sendikal faaliyet
MADDE 52- (Mülga: 23/7/1995- 4121/3 md.)
VI. Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
A. Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
MADDE 53-

İşçiler ve işverenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler.
Toplu iş sözleşmesinin nasıl yapılacağı kanunla düzenlenir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/6 md.) Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/6 md.) Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir.
(Ek fıkra: 12/9/2010-5982/6 md.) Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.
B. Grev hakkı ve lokavt
MADDE 54-

Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında, uyuşmazlık çıkması halinde işçiler grev hakkına sahiptirler. Bu hakkın kullanılmasının ve işverenin lokavta başvurmasının usul ve şartları ile kapsam ve istisnaları kanunla düzenlenir.
Grev hakkı ve lokavt iyi niyet kurallarına aykırı tarzda, toplum zararına ve millî serveti tahrip edecek şekilde kullanılamaz.
Grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri kanunla düzenlenir.
Grev ve lokavtın yasaklandığı hallerde veya ertelendiği durumlarda ertelemenin sonunda, uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Uyuşmazlığın her safhasında taraflar da anlaşarak Yüksek Hakem Kuruluna başvurabilir. Yüksek Hakem Kurulunun kararları kesindir ve toplu iş sözleşmesi hükmündedir.
Yüksek hakem kurulunun kuruluş ve görevleri kanunla düzenlenir.
Greve katılmayanların işyerinde çalışmaları, greve katılanlar tarafından hiçbir şekilde engellenemez.
VII. Ücrette adalet sağlanması
MADDE 55-

Ücret emeğin karşılığıdır.
Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
(Değişik: 3/10/2001-4709/21 md.) Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da gözönünde bulundurulur.
VIII. Sağlık, çevre ve konut
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
MADDE 56-

Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir.
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir.
B. Konut hakkı
MADDE 57-

Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler.
IX. Gençlik ve spor
A. Gençliğin korunması
MADDE 58-

Devlet, istiklâl ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müsbet ilmin ışığında, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirleri alır.
Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır.
B. Sporun geliştirilmesi ve tahkim
MADDE 59-

Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder.
Devlet başarılı sporcuyu korur.
(Ek fıkra: 17/3/2011-6214/1 md.) Spor federasyonlarının spor faaliyetlerinin yönetimine ve disiplinine ilişkin kararlarına karşı ancak zorunlu tahkim yoluna başvurulabilir. Tahkim kurulu kararları kesin olup bu kararlara karşı hiçbir yargı merciine başvurulamaz.
X. Sosyal güvenlik hakları
A. Sosyal güvenlik hakkı
MADDE 60-

Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.
B. Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler
MADDE 61-

Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malûl ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.
Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.
Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.
Devlet, korunmaya muhtaç çocukların topluma kazandırılması için her türlü tedbiri alır.
Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.
C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları
MADDE 62-

Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.
XI. Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
MADDE 63-

Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır.
Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir.
XII.  Sanatın ve sanatçının korunması
MADDE 64-

Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat eserlerinin ve sanatçının korunması, değerlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken tedbirleri alır.
XIII. Devletin iktisadî ve sosyal ödevlerinin sınırları
MADDE 65- (Değişik: 3/10/2001-4709/22 md.)

Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getirir.

https://mebajans.com/sosyal-ve-ekonomik-haklar-nelerdir.html
4
Türkçe / Özel isimler nelerdir
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 22, 2020, 01:06:48 ÖS »
Tek olan , bir benzeri olmayan varlıkların adlarına özel ad (özel isim )denir.

Aşağıda altı çizili olan adlar özel adlardır.

Can derse gelmedi.
Antalya sıcak bir ildir.
Bu kış Uludağ ’ a gideceğiz.
Kedim Boncuk çok yaramaz.
5
Haberler / Disiplin Cezalarına Karşı İtiraz Süresi Ne Kadar ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 21, 2020, 04:34:12 ÖS »
Memur kensine verilen disiplin cezalarına itiraz edebilir. Peki bu cezalara karşı verilen itiraz süreleri ne kadardır?

Memura Disiplin amirleri tarafından verilenuyarma, kınama,aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına itiraz süreleri Devlet Memurlar Kanunu’nda açıkça ifade edilmiştir.İşte ilgili madde:

Madde 135 –

(Değişik: 13/2/2011-6111/113 md.):Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı di-siplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına karşı yüksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerineintikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır. İtirazın kabulü hâlinde, disiplin amirleri kararı gözden geçirerek verilen cezayı hafifletebi-lir veya tamamen kaldırabilirler.Disiplin cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.

Yukarıdaki maddeye göre;

1-İtirazda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren yedi gündür.

2-Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin kendilerineintikalinden itibaren otuz gün içinde kararlarını vermek zorundadır.

https://mebajans.com/disiplin-cezalarina-karsi-itiraz-suresi-ne-kadar.html
6
Haberler / Disiplin Cezalarında Zamanaşımı Ne Kadardır ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 16, 2020, 06:29:40 ÖS »
Memurlara verilen disiplin cezalarında zaman aşımı süresi ne kadardır ? Memur uyarma,kınama vs… ile ilgili cezaları alırsa; disiplin soruşturma ne zamana kadar başlaması gerekiyor ?

Memur işlediği fiillerden sorumludur. Sorumlulukları dahilinde 657 Devlet Memurlar Kanunua göre;işlenen fiilin türüne göre aldığı cezalar vardır. Memura uyarma,kınama,aylıktan kesme vs. gibi cezaları ile soruşturma geçirmesi gerekiyor. İdari amirler soruşturmada dikkat etmesi gereken süreler vardır. Bu süreler aşalırsa disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.657 Devlet Memurlar Kanunua göre zaman aşımı süreleri şu şekildedir:

Zamanaşımı:

Madde 127 –(Değişik: 12/5/1982 -2670/33 md.): Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hal-lerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama,aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına,Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Madde açıkça görüldüğü gibi;

1-Uyarma, kınama,aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

2) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanılması gerekiyor

https://mebajans.com/disiplin-cezalarinda-zamanasimi-ne-kadardir.html
7
Tanıtım Yazıları / Tatil Keyfini Bahçeniz de Yaşayın
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 13, 2020, 01:30:12 ÖÖ »
Bir havuza sahip olmanın en iyi yanı, asla kapatmak zorunda kalmamanızdır! Bu Sayede bitmeyen tatilleri kendi bahçeniz de evinizin konforun da ve rahatlığında sevdikleriniz ile doyasıya yaşayabilirsiniz. Havuzunuzu kullanamayacağınız birkaç kısa hafta bulabilmenize rağmen, rutin bakım işlemlerini sınırlı bir programda tutmak, sizin ve ailenizin havuzunuzdan en iyi deneyimi almanızı sağlayabilir.
Sermed Havuz - Parlak ve güneşli bir Haziran veya karlı bir Aralık olsun, havuzunuzdaki hareketli suyu dinlemek ve eğlenmek harika olur. Bu özellikle nihayet yerde karla karşılaştığınız zaman belirginleşir.
Havuzunuzu sürekli temiz ve açık tutmanız size sağlayacağı en büyük avantaj  havuzun sezon öncesi açılışında büyük havuz temizliğini yapmayacak olmanızdır. Havuzunuz her sezon açık kaldığı için, normalde kapalı bir havuzda gördüğünüz yosun oluşumunu azaltmanın ek avantajına sahip olursunuz. Bu temiz havuz keyfi size çok iyi gelecektir!
Her mevsim havuzunuzun tadını tam anlamıyla çıkarmak istiyorsanız, aşağıdaki ipuçları hem zamandan hem de paradan tasarruf etmenize yardımcı olacaktır. Yapmanız gereken ilk şey havuzunuz için yeni, azaltılmış bakım programı oluşturmaktır. Bu ipuçları şunlardır:
•   Filtre çalışma süresini yarıya indirmek.
•   Havuz suyu pHseviyelerinizi  7,2 ile 7,8 (ppm) arasında tutmak
•   Serbest klorunuzu 1,0 ila 3,0 ppm arasında tutmak
•   Yeni ZodiacCyclonix RC 4400  gibi otomatik bir havuz temizleme sistemi uygulamak. Otomatik havuz temizleyici ürün serimiz, havuzlarınızın görünümünü ve sanitasyon seviyesini arttırmakla kalmaz, aynı zamanda yüzme havuzu yatırımınızın kalitesini de korur.
Bu ipuçları, havuzunuzu her mevsim açık tutmanızı sağlayacak, böylece aynı zamanda tasarruf ederken ailece havuzunuzun keyfini çıkarabileceksiniz.
Havuzunuzu her mevsim açık tutmak için daha fazla ipucu ve kolay püf noktaları için size en yakın şubemize ulaşınız.
Tüm yeni yüzme havuzu ipuçlarından haberdar olmak için bültenimize kaydolun!
Sermed Havuz, havuz sektöründe bir ilki gerçekleştirmekte ve modern online satış sistemine geçerek hem havuz hem de havuz aksesuarlarıürünlerinde online satış hizmeti sunmaktadır.
Profesyonel ve konusunda deneyimli ekibi sayesinde havuz ekipmanlarınızı kaliteli ve güvenilir şekilde online alabilirken, aynı zamanda prefabrik havuz seçiminde size yardımcı olmaktadır.
Uzman ekibimize ulaşmak için 0850 495 02 00 / 0532 111 73 73 numaralı hatlarımızdan ulaşabilir ya da info@sermedhavuz.com.tr adresimizden e-posta yoluyla da uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

https://www.sermedhavuz.com.tr/
8
Tanıtım Yazıları / KEPENK VE OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 09, 2020, 05:17:06 ÖS »

Günümüzde pek çok alanda otomatik kapı ve otomatik kepenk kullanımına sıkça rastlamaktayız. Araç insan geçişleri ile araç geçişlerini kolaylaştıran aynı zamanda da güvenli bir geçiş sağlayan sistemdir. Ayrıca otomatik kapı’ nın kullanım avantajları vardır. Bunlar; zamandan tasarruf, geçiş kolaylığı ve güvenilir olmasıdır. NYC kepenk ve otomatik kapı sistemleri alanında uzman firma İzmir de müşterilerine güvenli ve kaliteli bir şekilde hizmet vermektedir.
90 DERECE OTOMATİK KAPI
Günümüzde en sık kullanılan kapı türlerinden olan 90 derece otomatik kapı genellikle hastaneler, okullar, oteller, kamu binaları, AVM’ ler, süper marketler, fabrikalar ve diğer iş merkezlerinde sıkça kullanımına rastlanmaktadır. Aynı zaman da standart oda kapıları ile bina girişleri içinde kullanımı mevcuttur. NYC otomatik kapı firması’ nın uyguladığı bu sistem de kalite ve güvenilirlik esas alınmıştır. İnsan hayatı için önem arz eden konuları alanında uzman firmalar tarafından yaptırmanızda fayda vardır. Otomatik kapılar için çelik gövde paslanmaz yapısı ile NYC firması İzmir de en çok tercih edilen ve müşteri kitlesi’ nin yoğun olduğu başarılı bir firma olduğunu söyleyebiliriz.
BAHÇE KAPISI (YANA KAYAR KAPI)
Otomatik bahçe kapısı yana kayar özelliği ile şık bir görünüme sahiptir. Konutların bahçeleri için kullanılacak bu kapıların ağırlıkları Nyc Kepenk İzmir firması 300kg ile 1000 kg arasında değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle NYC firma ile kullanılacak bölge belirlenerek montajı sağlanır.%100 güvenilir bir sistemdir. Olası bir duruma karşı ani frenleme sistemi bulunmaktadır. Açılış ve kapanışlar da yumuşak bir şekilde hareket eden otomatik bahçe kapıları günümüzde en sık tercih edilen kapı türlerindendir.
OTOMATİK KEPENK SİSTEMLERİ
Otomatik kepenk sistemleri denilince akla direk olarak NYC firması gelmektedir. İzmir de bulunan bu firma müşteri kitlesi, kendine özgün tasarımları, kalitesi ve güvenirliliği ile diğer firmaların tek rakibi’ dir. Çelik, alüminyum ve galvaniz gibi çeşitli hammaddelerden oluşmaktadır. Kişi’ nin isteğine göre imalat aşamasında farklı renk ve tasarımlarda üretim yapılmaktadır. Çoğunlukla motorlu veya otomatik kepenk sistemleri tercih edilmektedir. Okullar, hastaneler, kapılar, pencereler, iş merkezleri, marketler ve AVM’ler gibi çeşitli mekanlar da kullanımı oldukça yaygındır. Kepenk sistemi ile hırsızların oranında da düşüş yaşanmaktadır. Uzman çalışanları ile NYC kepenk firmasını tercih edebilirsiniz.

https://www.nyckepenk.com/
9
Bilgisayar Sorun ve Çözümleri / EBA Canlı Yayın 0xc000007b Hatası
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 06, 2020, 04:16:24 ÖS »
Uzaktan eğitim süreci ile beraber EBA üzerinden canlı dersler verilmeye başlandı. Uzaktan eğitim için EBA’dan canlı yayın yapmak için bilgisayarımıza programı kurmamız gerekiyor…

Program kurulduktan sonra birçok kullanıcı bazı hatalar almaya başladı. Bu hatalardan biri de 0xc000007b hatasıdır. Peki, bu hatanın çözümü nasıl? Aşağıdaki adımları takip ederek bu sorunu çözebilirsiniz.

     C:\Windows\SysWOW64\msvcp140.dll bulup siliniz.
     Silme işlemi yaptıktan sonra aşağıdaki indirme bağlantısı verilen dosyalrı indirip kuruyoruz

         ·  Download Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 from Official      Microsoft Download Center

     ·  Download Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 from Official Microsoft Download Center

https://mebajans.com/eba-canli-yayin-0xc000007b-hatasi.html
10
Haberler / LGS Nasıl Yapılacak ?
« Son İleti Gönderen: Administrator Mayıs 06, 2020, 04:15:01 ÖS »
Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav (LGS) Nasıl Yapılacak?

    Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında; öğrencilerimizin sınav binalarına kolay ulaşılabilmeleri için bu yıl ilk defa öğrenciler kendi okullarında sınava gireceklerdir.
    Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.
    Öğrencilerin sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri e-okul üzerinden açıklanacaktır.
    Sınav giriş belgeleri, okul yönetimleri tarafından sınav günü, sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacaktır.
    Okulda kantinler açık olmayacağını göz önünde bulundurarak öğrenciler ihtiyaç duyacakları su, dezenfektan ve peçeteyi yanlarında getirebileceklerdir. Ayrıca her sınıfta dezenfektan ve peçete okul idareleri tarafından bulundurulacaktır.
    Sınava gelen öğrencilere, velilere ve sınavda görevli tüm personele okul idaresi tarafından okul girişinde ellerine dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacaktır.
    Geçerli kimlik belgenizi en geç sınavdan 1 gün önce veliniz ile birlikte kontrol ederek hazır bulundurunuz.
    Geçerlik kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gerekenler gerekli değişikliği süreçten dolayı yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı aranmayacaktır.
    Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak, sınav günü en geç saat 09:00’da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekmektedir.
    Öğrenciler, önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleri takılı halde, bekletilmeden sosyal mesafe korunarak, sırayla alınacaktır.
    Tüm okullarımızda Rehber öğretmenlerimiz korona virüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklardır.
    Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler, öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecektir. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır. Öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecektir.
    İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaktır.
    Velilerin okul bahçelerine girişlerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir.
    Sınav sonunda öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine teslim edilecektir.
    Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Kaynak:MEB
Sayfa: [1] 2 3 ... 10