Sınıf Öğretmenleri Dosya Paylaşım Platformu

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Konular - Administrator

Sayfa: [1] 2 3 ... 5
1
Haberler / Öğretmenler Yıllık İzin Kullanabilir mi?
« : Bugün, 06:07:53 ÖÖ »
Devlet memurluğu yapan personeller bir yıllık süreçten sonra yıllık izin hakkını elde ederler. Öğretmenler yıllık izin kullanabilir mi? Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik yapan personeller ise adaylık süresinden sonra diğer devlet memurları gibi yıllık izin kullanma hakları yoktur.Öğretmenler yarıyıl ve yaz tatili yaptığı için yıllık izinleri yoktur. Milli Eğitim Bakanlığının izin yönergesindeki ilgili madde şöyle;

Değişik: 10/04/2015-33052 Bakan Onayı) Aday memurlardan izin
süresinin hesabında değerlendirilecek süreler bakımından bir yıllık hizmet süresini dolduranlara yıllık izin verilir.
(9) Memurlara gelecek yılın izninden düşülmek üzere yıllık izin verilemez.
(10) Öğretmenler yaz ve dinlenme tatillerinde izinli sayılırlar. Bunlara ayrıca yıllık izin verilmez.

Ancak ilgili yönergenin bir diğer maddesinde diğer hizmet sınıflarına atanan öğretmenler için durum farklıdır.

    (6) Diğer hizmet sınıflarına ait kadrolara atanan öğretmenlerden yarıyıl ve yaz tatilini kullanmış olanlara, o hizmet yılına ait yıllık izin verilmez. Bunlardan yarıyıl tatilini kullanmış ancak yaz tatilini kullanmamış olanlara, kullanabilecekleri yıllık izin süresinden yarıyıl tatiline ait süre düşülerek o yıl için kalan süre kadar izin
    kullandırılır.
https://mebajans.com/ogretmenler-yillik-izin-kullanabilir-mi.html

2
Haberler / Nöbetçi Öğretmenlerin Görevleri Nelerdir?
« : Bugün, 06:07:34 ÖÖ »


Öğretmenin ders dışındaki görevlerinden biri de nöbettir. Öğretmeler nöbetini yönetmelik ve nöbet talimatnamesine göre tutarlar. Yönetmelik ve nöbet talimatnamesine göre öğretmenin nöbet görevleri şöyledir:

Öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 –

(1) Bağımsız anaokulu ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet  tutarlar .

(2) Ana sınıfı ve  özel  eğitim sınıfı öğretmenlerine, boş geçen dersleri doldurma ve nöbet görevi verilmez.

(3) Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25  hizmet  yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak,  ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç  ay  kala ve doğumdan itibaren bir  yıl  süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi  işlem  yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Öğretmenlere yazılı olarak duyurulur. Nöbetçi

Öğretmenlerin Görevleri:

1) Günlük vakit çizelgesini uygulamak;

2) Okulda günlük eğitimin başlamasından yarım saat önce hazır bulunur ve çalışma süresinin bitiminde, gerekli kontrolleri yapmak;

3) Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı Olmak;

4) Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek,bu sınıflara nezaret etmek;

5) Isıtma, elektrik ve sıhhi tesislerin  çalışıp  çalışmadığını, okul içi  temizliğinin  yapılıp yapılmadığının, okul bina ve tesislerinin yangından korunma tedbirlerinin alınıp alınmadığının günlük kontrollerini yapmak, giderebildiği eksiklikleri  gidermek , gerekli olanları ilgililere duyurmak.

6) Bahçede, koridorlarda, sınıflardaki öğrencileri gözetlemek;

7) Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbiri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek;

8) Nöbet süresinde okulun eğitim öğretim,disiplin gibi çeşitli işlerini bu hususlarda günlük tedbirleri almak;

9) Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içindeki önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporunu yazmak;

10) İzinli olan öğretmenlerin boş kalan sınıflarını, nöbetçi müdür muavininin önerileri doğrultusunda doldurmak;

11) Teneffüslerde öğrencilerin sınıfları boşaltmasını ve sınıfların havalandırılmasını sağlar.

12) Nöbet Çizelgesi’nde kendisine verilen görev yerinde bulunan öğrencileri kontrol altında tutmak. Disiplini sağlamak ve öğrencilerin okul sınırları dışına çıkışlarını öğretmenler kurulu kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak sağlamak;.

13)Eğitim ve yönetim işlerinin düzenli olarak yürütülmesinde, okul yöneticilerine yardımcı olur.


https://mebajans.com/ogretmenler-yillik-izin-kullanabilir-mi.html

3
İYEP / İyep Öğrenciyi Üst Modüle Atama Dilekçesi
« : Şubat 12, 2019, 01:59:53 ÖÖ »
İyep Öğrenciyi Üst Modüle Atama Dilekçesi

4
9 Şubat 2019 CUMARTESİ   
Resmî Gazete
   Sayı : 30681
YÖNETMELİK
Milli Eğitim Bakanlığından:
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ
GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 –
 21/6/2018 tarihli ve 30455 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında” ibaresi “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 –
Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “36 ve 37 nci maddelerine” ibaresi “37 nci maddesine” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 –
 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.“(2) Müdür olarak görevlendirileceklerde ayrıca;a) Meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvaröğretmenleri kapsamında olmak,b) İmam hatip liselerine müdür olarak görevlendirileceklerde, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,şartları aranır.(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde aday bulunmaması hâlinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.”
MADDE 4 –
Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsteşar yardımcısının” ibaresi “bakan yardımcısının” şeklinde, “İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden” ibaresi ise “Personel Genel Müdürlüğünden” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 5 –
 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 –
Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi ile (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 –
 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mazeretlerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya alan değişikliğine” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8 –
 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 –
 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

5
Belirli Gün ve Haftalar / Yeşilay Haftası İle İlgili Şiirler
« : Şubat 09, 2019, 05:24:21 ÖS »
Yeşilay

Özenme yavrum sigaraya,
Sağlığı tehdit eder bu.
Alkolü de sokma sakın araya,
Kötülüğü temsil eder bu.

Bir tuzaktır uyuşturucu ve esrar,
Esir alıp tüm benliğini sarar,
Sağlığa zararlı ise neye yarar?
Sefalete sürüklemek ister bu.

Yeşilay hayatında dön bir bak,
Gönüllü elçisi ol rozetini tak.
Varsa kötü alışkanlıklarını bırak,
Mutluluğa götürmek ister bu.

Osman Ali AYDIN


     YEŞİLAY

Yeşil bir ay bembeyaz,
Bayrağının tek süsü.
Sağlığımız, canımız,
Yeşilay'ın ülküsü.

Korumaya çalışır,
Yurttaşları içkiden.
İnsanlıktan sıyrılır,
Çünkü sarhoş bir beden.

Vatanını sevenler,
Korumalı milleti.
Ocakları söndüren,
İçki, kumar illeti


SAĞLIĞA ZARAR

Sigara, içki ve kumar
Hepsi sağlığa zarar.
Kendini, keseni düşün,
İnsan canına mı kıyar?

Eroin, kokain, esrar
Gençliğini tüm yıkar.
Aileni, kendini düşün,
İnsan bir kez doğar.

6
Belirli Gün ve Haftalar / Sivil savunmanın önemi nedir ?
« : Şubat 09, 2019, 05:21:34 ÖS »
Toplum olarak birlik ve beraberlik olmanın başa gelecek herhangi bir afet, yangın ve felaketle topyekün mücadele etmenin en güzel örneği sivil savunmadır. Sivil savunma kısaca kötü günü atlatmak için yapılan bilinçli mücadelelerin bir bütünüdür. Bir çok alanı kapsar. Sivil savunmanın görevleri bir savaş anında halkın emniyetini sağlayarak can ve mal kaybını en aza indirmekten, beklenmeyen bir afet anında (örneğin deprem, yangın gibi) yine aynı şekilde kayıpları en aza indirmeyi içerir. Özellikle deprem bölgesi olan yurdumuzda sivil savunma yaraların sarılmasında en başarılı yöntemdir. Böyle bir felaket anında bu duruma karşı hep beraber verilen mücadelenin adıdır. Her toplumda deprem, yangın, sel gibi felaketler görüleceği gibi, her toplumun da bu gibi felaketler başa gelmeden alması gereken önlemler vardır. Atatürk’ün de dediği gibi “Felaket Başa Gelmeden Evvel Önleyici ve Koruyucu Tedbirler Düşünmek Lazım. Felaket Geldikten Sonra Dövünmenin Yararı Yoktur.” Önlem almak ve halkın bilinçlenmesi atılması gereken ilk adımdır. Karşı karşıya gelinebilecek afetler göz önünde bulundurularak öncelikle halk bu gibi durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlendirilmelidir. Örneğin deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler çok iyi benimsenmeli ve uygulanabilmelidir. Bunun dışında bir deprem bölgesinde kurulan binaların deprem yönetmeliğine uygun, dayanıklı yapılmalı, halk sağlığı ön planda tutulmalıdır. Buna benzer olarak yangın gibi felaketlerde de gerekenler öğrenilmeli ve yangın için binalarda gereken tedbirler, (yangın söndürme tüpleri, yangın merdivenleri, binanın yangına dayanıklılığı vb) alınmalıdır. Sonradan karşılaşılabilecek kötü sonuçlar ve büyük kayıplar en aza indirilebilmesi için tedbir esastır.
Her yıl 28 Şubatta kutlanan Sivil Savunma günü vesilesiyle bu konuda geleceğimiz olan çocuklar bilgileniyorlar, yardımlaşmanın en anlamlı şekli olan sivil savunmayı öğreniyorlar.

7
Belirli Gün ve Haftalar / Deprem Senaryo Tatbikatı
« : Şubat 09, 2019, 05:21:02 ÖS »
Deprem Senaryo Tatbikatı dosyası indir

8
Belirli Gün ve Haftalar / İKAZ VE ALARM İŞARETLERİ
« : Şubat 09, 2019, 05:20:05 ÖS »
A)-HAZIRLIK İKAZI :
Bir savaş tehlikesine karşı sivil halk ve müesseselerin gereken son hazırlık önlemlerini almaları için Hükümetçe gerekli görüldüğü takdirde verilen ikazdır.
Radyo, TV ve diğer yayın araçları aracılığıyla verilir.
YAPILACAK İŞLER :
a)-Sığınaklar gözden geçirilir,
b)-Eksiklikler tamamlanır,
c)-Binalarda, çatılarda, yanıcı ve parlayıcı maddeler bulundurmayınız.
d)-Karartmaya uyunuz.
e)-Işık yakmayınız.

B)-SARI İKAZ :
Saldırı İhtimali Var demektir.3 dakika düz siren sesi ile verilir.
YAPILACAK İŞLER
a)-Havagazı, elektrik ve su vanalarını kapat.
b)-Yanan ocak, Soba v.s söndür.
c)-Kapı, Pencereleri kapa, perdeleri çek.
d)-Gerekli malzemeleri al ve sığınağa gidiniz.
e)-Saklanmak için, en yakın sığınağa gidiniz.
f)-Sığınak yok ise bodrum gibi sığınmaya elverişli yerlere gidiniz.
g)-Aracı durdurunuz, açıktaki insanlar gibi davranınız.

C)-KIRMIZI İKAZ :
Saldırı tehlikesi var anlamındadır.3 dakika yükselip alçalan siren sesiyle verilir.
YAPILACAK İŞLER
a)-Sarı ikazdaki eksiklerini tamamla.
b)-En yakın sığınma yerine git.
c)-Sarı ikazdan önce Kırmızı ikaz verilmişse aynı önlemleri al.
d)-Sığınakta, tehlike geçti ikazını alana kadar bekleyiniz.
e)-En yakın sığınma yerine git.
f)Uzaktaysanız Köprü altı, duvar dibi veya çukur yerlere saklanınız.
g)-Vücudunuzun açık bölümlerini kapatınız.
h)-Tehlike geçti ikazını bekleyiniz

D)-RADYOAKTİF SERPİNTİ VEYA KİMYASAL SALDIRI TEHLİKESİ İKAZI :
Radyoaktif serpinti veya Kimyasal saldırı var anlamını taşır. Kesik, kesik siren sesi ile
Radyo, TV gibi yayın araçları ile verilir.
YAPILACAK İŞLER
a)-Diğer alarmlardaki tedbirleri alınız.
b)-Radyoaktif serpinti ve Kimyasal maddelerin vücutla temasını ve evin içine
sızmasını engelleyici tedbirler alınız.
c)-En yakın sığınma yerine veya kapalı bir yere gidiniz.
d)-Vücudunuzun açıkta kalan yerlerini örtünüz.
e)-Elverişli bir yerde durunuz.
f)-Sığınma yerine veya kapalı bir yere gidiniz.
g)-Emin bir yer bulamıyorsanız kapı ve camları kapatarak araç içinde kalınız.

9
Belirli Gün ve Haftalar / Sivil Savunma Tahliye Raporu
« : Şubat 09, 2019, 05:19:13 ÖS »
Sivil Savunma Tahliye Raporu

10
SİVİL SAVUNMA

Afet, Savaş Olursa
Yetişir Sivil Savunma
Kurtarır Sivilleri
Yardım Eder Onlara

Savaş Yıkıntı Afette
Veririz Biz Elele
Sivil Savunma İle Birlikte
Mutlu Oluruz Yine

Gelin Paylaşalım
Bu Sıkıntıları
Umutlarla Saralım
Köyü Anılarımızı

Mutluluğun Altında
Yatar Sivil Savunma
Mutlu Oluruz Tekrar
Sağol Sivil Savunma
SİVİL SAVUNMA

Harbin olumsuzluğu
Cephelerde kalmıyor.
Siviller bile artık
Korkunç zarar görüyor.

Saldırıdan korunmak
Yeterli önlem almak,
Bulunmak ilkyardımda
Şart sivil savunmada.

Tüm askerler cephede
Kararlı savaşırken;
Sivil savunma ile
Destekle cepheyi de.

Yurdun savunmasına,
Olumlu katkıları.
Sivil savunmacılar,
Kurtarmakta canları.

Askere ve kendine
Yardımcı olmak için,
Sivil savunmacı ol,
Hizmet et milletine
SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ SÖZLER

“ SİVİL SAVUNMASIZ YURT SAVUNMASI OLAMAZ.”
“ SİVİL SAVUNMA ÖZ SAVUNMAMIZDIR.”
“ YANGINLARIN ÖNLEMİNİ ALMA , SÖNDÜRME KÜLFETİNDEN DAHA KOLAY VE UCUZDUR.”
“ SAVAŞTA VE BARIŞTA , YANGIN ,SEL DEPREM VE BENZERİ DOĞAL AFETLERDEN KENDİNİZİ VE AİLENİZİ NASIL KORUYACAĞINIZI SİVİL SAVUNMA ÖĞRETİR.”
SİVİL SAVUNMA BİLİNCİ

Sivil Savunma Bilinci
Yurdumun her köşesinde
Her yaşta her bireye kazandırmalı
Hayat kurtarıcı bilgiler

Düşünürsen eğer mutlak lazım
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
Barışta, savaşta her zaman
Bilgili insan hayat kurtarır

Yangın, sel tüm doğal afette
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
İlk yardımı ehli yapmalı
Hayat kurtarmak zor iş ama

Gönül verip sivil savunmaya
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
Akut, ahep, ahder hepsi yararlı
Bizler için çalışan onca ekip

Doğal afetlerde gönüllü
Edinmek gerek sivil savunma bilinci
Büyük, küçük demeden
Sıkıntı zamanı gelip çatmadan
Doğal afetlerden korunmak için
Edinmek gerekir sivil savunma bilinci

İlhan Koruyucu
SİVİL SAVUNMASIZ YURT KORUNAMAZ

Sadece, askerden görev bekleme,
Sivil Savunmasız, yurt korunamaz;
Kendi görevini, ona yükleme
Sivil Savunması z, yurt korunamaz.

Cephe gerisinde, halkın morali,
Doğal afetlerde, toplar yaralı;
Hastaya hizmette, gönül merali
Sivil Savunmasız ,yurt korunamaz.

'Felaket gelmeden ,almalı önlem,
Felaketten sonra, boşa dövünmen';
Diyordu Atatürk ,bunu yürekten
Sivil Savunmasız, yurt korunamaz.

Savaşta uyarır ,sirenle halkı,
Sar(ı) ,kırmızı, beyaz alarmla halkı;
Radyo, Televizyon, ilanla halkı
Sivil Savunmasız, yurt korunamaz.

Barışta eğitir ,halkı durmadan,
Tatbikat yaptırır, gönlü kırmadan;
Savaşta savunur, yurdu yılmadan
Sivil Savunmasız, yurt korunamaz..
Naim Yalnız
SİVİL SAVUNMA

Uzun yıllardan beri insanlar savaşmakta,
Ölüm ile birlikte servetler yok olmakta.
Yangın ve felaketin anası oldu harpler,
Savaş sonralarında geri kaldı milletler.

Zaman ilerleyince kavga biter sanıldı,
Çağdaş gelişmelere umut ile bakıldı.
Oysaki gizli gizli ne silahlar yapıldı,
İnsanlar yığın yığın acımadan yakıldı.

Görüldü ki savaşta asker değil sadece,
Sivil halk da ölüyor, binlerce, onbinlerce.
“savaş kural tanımaz” ilkesi anlaşıldı,
Sivil savunmaya da böylece ulaşıldı.

Kurtarıcı, silahsız ve sivil kişilerden,
Teşkilatlar kuruldu, yönetildi merkezden,
İşyerinde ve evde, cephenin gerisinde,
Öz savunma sivilin yeşerdi bilincinde.

Sivil savunma artık bütün yurt genelinde,
Hizmet için çalışıyor cephenin gerisinde.
Ev, işyeri ve sivil, bu örgütçe korunur,
Sivil savunmacının görevi onurludur.
SİVİL SAVUNMA

Edirne’den Ardahan’a
Samsun’dan İskenderun’a uzanan
Devletin en şefkatli elleridir.
Sivil Savunma.

Savaşta ve barışta
Depremde, selde, yangında
Her tür afette,
Uzanır zorda kalan vatandaşına

Çeker alır ölüm tuzaklarından
Sarar yaralarını.
Sivil halkla beraber
Sivil halkın yanında

Karda, kışta her koşulda
Hazırdır göreve.
Karagün dostu,
Görevinin, özgüvenin okuludur
Sivil Savunma.
Cihat SOLMAZ

11
Belirli Gün ve Haftalar / Belirli Gün Ve Haftalar Çizelgesi
« : Şubat 09, 2019, 05:15:05 ÖS »
İlköğretim Haftası (Eylül ayının 3. haftası)
Öğrenciler Günü (İlköğretim Haftasının son günü)
Gaziler Günü (19 Eylül)
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü *
Dünya Okul Sütü Günü (28 Eylül)
Mevlid-i Nebî Haftası (Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlencek haftada)
Hayvanları Koruma Günü (4 Ekim)
Ahilik Kültürü Haftası (8-12 Ekim)
Birleşmiş Milletler Günü (24 Ekim)
Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim)
Kızılay Haftası (29 Ekim-4 Kasım)
Organ Bağışı ve Nakli Haftası (3-9 Kasım)
Lösemili Çocuklar Haftası (2-8 Kasım)
Atatürk Haftası (10-16 Kasım)
Dünya Diyabet Günü (14 Kasım)
Afet Eğitimi Hazırlık Günü (12 Kasım)
Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)
Dünya Çocuk Hakları Günü (20 Kasım)
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası (21-27 Kasım)
Öğretmenler Günü (24 Kasım)
Dünya Engelliler Günü (3 Aralık)
Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişi (5 Aralık)
İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık gününü içine alan hafta)
Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık)
Enerji Tasarrufu Haftası (Ocak ayının 2. haftası)
Vergi Haftası (Şubat ayının son haftası)
Sivil Savunma Günü (28 Şubat)
Yeşilay Haftası (1 Mart gününü içine alan hafta)
Girişimcilik Haftası (Mart ayının ilk haftası)
Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)
Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü (12 Mart)
Tüketiciyi Koruma Haftası(15-21 Mart)
Şehitler Günü (18 Mart)
Yaşlılar Haftası (18-24 Mart)
Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası (21 Mart Nevruz gününü içine alan hafta)
Orman Haftası (21-26 Mart)
Dünya Tiyatrolar Günü (27 Mart)
Kütüphaneler Haftası (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)
Kanser Haftası (1-7 Nisan)
Dünya Otizm Farkındalık Günü (2 Nisan)
Kişisel Verileri Koruma Günü (7 Nisan)
Dünya Sağlık Günün/Dünya Sağlık Haftası (7-13 Nisan)
Turizm Haftası  (15-22 Nisan)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan)
26 Nisan Dünya Fikrî Mülkiyet Günü (26 Nisan)
Kût´ül Amâre Zaferi (29 Nisan)
Bilişim Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)
Vakıflar Haftası (Mayıs ayının 2. haftası)
Anneler Günü (Mayıs ayının 2. pazarı)
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)
Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs)
Etik Günü (25 Mayıs)
İstanbul´un Fethi (29 Mayıs)
Çevre Koruma Haftası (Haziran ayının 2. haftası)
Babalar Günü (Haziran ayının 3. pazarı)
Zafer Bayramı (30 Ağustos)
Mahallî Kurtuluş Günleri ve Atatürk Günleri ile Tarihî Günler (Gerçekleştiği tarihlerde)
* Ders yılının başladığı 2. hafta içerisinde anma programları uygulanır.

kaynak:MEB

12
Öğretmenlerin ÖSYM ve MEB sınavlarında görev aldıklarında alacağı ücretli belli oldu. İşte öğretmenlerin alacağı ücretler:

2019 yılı ÖSYM sınav görevlisi ücretleri:

Salon Başkanı: 198 TL
Gözetmen: 165 TL
Yedek Gözetmen: 132 TL

2019 YILI MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ  (OCAK-HAZİRAN)

Brüt Ücretler

Bina Yöneticisi                                      : 209,03 TL

Bina Yönetici Yardımcısı                         : 187,03 TL

Salon Başkanı                                      : 181,52 TL

Gözetmen                                            : 176,02 TL

https://mebajans.com/2019-ogretmenlerin-sinav-gorevi-ucretleri-kac-tl-oldu.html

13
Haberler / Temel Liseler ve Özel Öğretim Kursları Kapatılıyor
« : Ocak 30, 2019, 07:58:40 ÖÖ »
ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI KAPATILIYOR Millî Eğitim Bakanlığınca, özel öğretim kursları 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılacak. Millî Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. 

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA YENİ DÜZENLEME Millî Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitim merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmektedir.

TEMEL LİSELER KAPANIYOR Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde 5580 Sayılı Kanunda yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler de, 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda Kanunda belirtilen süreyi tamamlayarak kapanacak. Bu nedenle temel liselere yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapılmayacak. Bu okulların ara sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarına ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda nakil yapabilecek. Millî Eğitim Bakanlığınca, bu süreçte veli ve öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirleri almaya dönük çalışmalar yapılmaktadır.

EĞİTİM VE ÖĞRETİM DESTEĞİ UYGULAMASI SONA ERİYOR 2014 yılında başlatılan kamuoyunda teşvik olarak da adlandırılan eğitim ve öğretim desteği uygulaması, organize sanayi bölgeleri ve bu bölgeler dışında açılan özel mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilere hariç olmak üzere, diğer özel okullar için 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılının sonundan itibaren kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda 2019 – 2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren özel okullarda ilk defa öğrenim görecek öğrencilere eğitim ve öğretim desteği verilmeyecek. Halen özel okullarda bu desteği alan öğrenciler ise, öğrenim gördükleri okulun öğretim kademesi süresi boyunca destekten yararlanabilecek.

Kaynak : MEB

14
Haberler / Lisede Dersler Yarı Yarıya Düşecek
« : Ocak 30, 2019, 07:58:23 ÖÖ »
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet’in sunduğu Başkent Kulisi’nde çok önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk “Bundan sonra eğitim sisteminde iş garantili liseleri ön plana çıkaracağız.” dedi.

İşte Bakan Ziya Selçuk’un açıklamalarından satır başları;

Aslında eğitimi sadece okulla ilişkilendirmemek lazım. Eğitimde başarı bir maraton koşusu gibi. Okulda ben parlak bir öğrenci değildim. Okuldaki mekanizma bana göre değildi. Daha araştırmacı bir tarzım vardı.

“LİSE BİRİNCİ SINIFTA KALDIM”

Bizim dönemimizde öğretmenler çok iyiydi. Hatta sınıfta kalmak çok sıradan bir şeydi. Ben de lise birinci sınıfta ikmale kaldım. Okula 4.5 yaşında başladım.

“ÇOCUĞUN HAYATA DOKUNMASI LAZIM”

Çocuğun eğitimi dediğimizde büyüklerle vakit geçirebilmek, doğada daha fazla vakit geçirebilmek aslında bir eğitimdir. Hayata dokunmazsa çocuk bütünsel olarak gelişmez. Siz ders çalışmak için çocuğu zorlarsanız onu başka bir yerden çıkar.

KİLİT OLAY: KİTAP OKUMAK

Benim için kilit olay: Kitap okumak. Kitap okuyan çocuklar her zaman fark atar. Okuduğunu anlaması artıyor ve böylelikle Matematik daha iyi hale geliyor. Yabancı dili daha çabuk öğreniyor.

İŞ GARANTİLİ LİSELER

2023 Eğitim vizyonu için 3 yıllık bir altyapı çalışması var. Herkesin üniversite okumasına gerek kalmadan liseler açıyoruz. ASELSAN, ODTÜ ile sürekli çalışmalar yapıyoruz. İş garantili liseler açıyoruz. Türkiye’de üniversiteyi bitirmek iş istihdamı olarak görülüyor. Bunu değiştirmek istiyoruz. Ben okulu çok önemserim. Toplumda aile neyse okul da o kadar önemlidir.

ÖĞRETMEN İDARECİ EĞİTİMİ

Herkes kendi kişisel ölçütlerinde okulları yönetmeye çalışıyor. Hiçbir ülkenin eğitim kalitesi öğretmenin kalitesinden öteye geçemez. Öğretmen ve yönetici eğitimi olmazsa olmazdır. Geçen hafta yöneticilerle ilgili geçen hafta bir kararname çıktı. Mayıs ayında bir sınav yapılacak. Üstün zekalılarla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Türkçe için söz varlığımızı ortaya koymamız lazım.

“ÇOCUKLAR MÜCADELEYİ ÖĞRENMELİ”

Bizim yapmamız gereken Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre hareket etmemiz lazım. Lise çağında bir çocuğun üretime katkı vermesi önemlidir. Yetişkinler çocukları fanus içinde yetiştirmeye çalışıyorlar. Çocuklar zorlanmalı ve problemlerle baş edebilmeli.

Plastik sektörünün 15 bin kişiye ihtiyacı var. Mezun yok. Bunu tamamlamamız lazım. Gıda sektöründe keza. Buna göre bir yol haritası hazırlayacağız.

DERS SAYILARI AZALTILACAK MI?

Biz dersler için bir kaç taslak üzerinde çalışıyoruz. Bir iki ay içerisinde ortaöğretimde ders sayıları ve nitelikleri açısından bir lansman yapacağız. Ekonomik olarak bir yere gelen ülkelere baktığımızda zorunlu eğitimde şunu görüyoruz. Temel eğitimden sonra uzmanlaşıyor. Ben ne yaparsam yapayım geçeceğim diyor öğrenci. Birçok dersten yüzeysel olarak öğrenmek yerine yeteneğine göre derinlik kazanması lazım.

İLKOKUL ÖNCESİNDEN ÇOCUKLARIN YETENEKLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK

Nasıl bazı ülkelerde misal: Yeni Zelanda, Japonya’da lisede 5-6 ders varsa sonrasında uzmanlaşıyorsa bunu burada başarmalıyız. Bizde 5-6 derse indiremeyiz ama burada bir orta yol bulup, çocukların ve Türkiye’nin iktisadi menfaatlerini gözeterek yapılacak.

“LİSEDE DERSLERİ YARI YARIYA İNDİRECEĞİZ”

Biz şimdi yaptığımız planlamada okul öncesi bu çocuğun yeteneğini ortaya çıkaracağız. Bunu ilkokuldan itibaren yapacağımız için lise biterken artık kafasında ne var olmayacak. Liselerde 15-16 ders var. Yarı yarıya düşecek. Önümüzdeki eğitim yılında buna başlayacağız.  Bundan sonra her ay büyük projeleri açıklayacağız.

MÜFREDATLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Müfredat çok etkili değil. Diyelim Hamlet diye bir oyun var. Bu mükemmel bir oyun ama bunu kimler oynayacak. Müfredatta buna benzer. İlk defa Türkiye’de şöyle bir şey olacak: İlk kez öğretmenleri eğiteceğiz sonra müfredatı değiştireceğiz.

ÖĞRETMENİN PERFORMANSI ŞU AN İÇİN ÖLÇMÜYORUZ

Ben performansı çok benimsemem. Bütün her şey performans odaklı değil. Biz sadece çocukların performansını ölçüyoruz. Gerekli şartlar olmadan öğretmenin performansını ölçemeyiz. Öğretmenlik öğrenmek yolculuğudur. Bu bir kemalat sürecidir. Öğretmen her zaman kendini yenileyen biridir. Aslında terbiyenin dışarıdan bir şey vermeyendir. Çocuğun içindekini ortaya çıkarandır. Eğitimde sürpriz yapmayacağız. Ne öğretmen ne idareci ne öğrenci rahatsız olmayacak.

ÖĞRETMENE SINAV

Biz sadece MEB olarak yokuz. Bu sınavı ani bir şekilde yapmayacağız. Bütün alt yapıyı hazırlayacağız. Öğretmen atamasında pedagojik formasyonu kaldıracağız.

ŞUBAT ATAMASI İÇİN RAKAM BELLİ DEĞİL

Bu sadece MEB’in verdiği bir karar değil. Maliye Bakanlığı’yla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bu ara tasarruf dönemindeyiz. Bu konuyla ilgili çok kısa sürede açıklama yapılacak. Şubat ataması için şu an rakam belli değil.

LYS DEĞİŞECEK Mİ?

Ben sınavın adını ya da sistemi değiştirmenin bütünü değiştirmiyorsunuz. Bizim bu sene değişiklik yapmaya ihtiyacımız yok. Bazı dedikoduları görüyorum. LYS değişiyor gibi. Biz çocuklarımıza sürpriz yapmayacağız. Düzenlemede bazı sıkıntılar var onu düzelteceğiz. Aileler ve çocuklar rahat olsun. Bu yüzden örnek soruları veriyoruz. Sayısal kısımda süreyi 20 dk uzatıyoruz. Zamanla sınavla yer alan okullar azalacak ve okullarla aralardaki fark azalacak.
 HABER7

15
Haberler / ERP Nedir
« : Ocak 21, 2019, 09:07:42 ÖÖ »

ERP firmalarda iş yönetimi için kullanılan bir iş yazılımıdır. İngilizce Enterprise Resource Planning kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Enterprise Resource Planning kurumsal kaynak planlama(kkp) manasına gelmektedir. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımı bir firmanın muhasebe, ön muhasebe, stok ve depo, üretim, insan kaynakları gibi tüm süreçlerini kayıt altına alarak kontrol etmek için kullanılır. ERP ve İş yönetim yazılımları hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

ERP Modülleri

ERP sistemleri bir pazılın parçaları gibi birbirlerine bağlı modüller şeklindedir. Fatura irsaliye gibi ön muhasebe kayıtları tutulmazsa muhasebe kayıtları oluşmaz. Aynı zamanda fatura ve irsaliye kayıtları stok sistemi için de gereklidir. Üretim yapan bir işletmeyse üretim modülü kullanılmalıdır ki ürün reçeteleri çalıştırılarak stok ve maliyet muhasebe sistemi doğru çalışsın. Fakat yine de bazı modüller ihtiyaca göre alınır. Örneğin garanti takibi yapan bir işletme değilseniz garanti takip modülünü ve seri takip modulünü almak zorunda değilsiniz. Birçok erp yazılımı mağazacılık yönetimi, restoran yönetimi, otel yönetimi gibi sektörel modüllere de sahiptir. ERP ve tarihi gelişimi hakkındaki blok yazımız okumak için tıklayınız

ERP Seçimi

ERP içerisinde çok çeşitli modüller ve özellikler barındırmaktadır. Gerçekten ihtiyacınızı tespit ederek doğru seçimi yapmak gerçekten zordur. Bunun yanında bir çok yerli ve yabancı firma bulunmaktadır. Yerli firma ile mi yabancı firma ile mi çalışacağınızı belirlemekte oldukça zordur. ERP sistemleri artık çok gelişmiş ve her ihtiyacı karşılayabilecek teknolojiye sahiptir. Burada yerli mi yabancı mı ayrımından çok hangi erp firma çözüm ortağından daha iyi hizmet alabileceğinizi düşünmelisiniz. Bunun yanında local serverla çalışan erp yazılımlarını mı yoksa bulut serverla çalışan erp yazılımlarını mı tercih etmeliyim sorusu da çok kafaları karıştırmaktadır. Bulut çalışan erp programlarında server, donanım ve yedekleme ihtiyacı olmamaktadır.  Bu sayede hem maliyet açısından hem de kararlı çalışma şekliyle bulut erp yazılımları bir adım öndedir. Bulut yazılımlar hakkında daha detaylı bilgiye www.erp.info.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Sayfa: [1] 2 3 ... 5