Covid-19 Nedeniyle Karantinada Bulunanlara Ek Ders Ödenir mi ?

  • 0 replies
  • 42 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.08.2020 tarih ve 10115399 sayılı yazılarıyla Covid-19 vakası nedeniyle karantinada bulunan yönetici ve öğretmenlerin, karantina günlerinde ek ders ücretini alıp almayacaklarına ilişkin soruyu cevaplandırdı.

Bakanlığın cevabı yazısında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

İliniz Ceylanpınar ilçesinde bulunan eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden kesin veya olası COVID-19 vakası nedeniyle karantinada bulunanların, bu sürelerde el ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacaklarına ilişkin 29 Temmuz 2020 tarihli ve 50790867-869-E.10056554 sayılı yazı ve eki incelenmiştir.

“Bilindiği gibi 29.05.2020 tarihli ve 31139 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığının 29.05.2020 tarihli ve 2020/8 sayılı Genelgesinde; Covid-19 salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan kimlerin idari izinli sayılacakları münhasıran belirlenmiş, bu kişilerin arasında kesin veya olası Covid-19 vakası nedeniyle karantinada bulunanlara yer verilmemiştir.

Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Görevin fiilen yapılması” başlıklı 25’inci maddesinde; “(1) Bu Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için, ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinden sayılan veya ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararda belirlenen koşulların oluşması şarttır. Ek ders ödemelerinden harcama yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi ve bu Kararda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde ek ders görevinin gerçekleştiğine ilişkin belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur.

(2)Yapılan inceleme sonucunda fiilen yapılmadan ve gerekli koşullar oluşmadan ödendiği anlaşılan ek ders ücretleri ilgililerden yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(3)Bu Kararın 10 ve 14 üncü maddeleri ile 16 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca ödenen ek ders ücretleri, yarını günlük izinler hariç, her ne şekilde olursa olsun izinli ve raporlu olunan sürelerde ödenmez.” hükümlerine yer verilmiştir.

Görüleceği gibi anılan Karar kapsamında ek ders ücreti ödenebilmesi için ek ders görevinin fiilen yapılmış olması, ek ders görevinin yapılmış sayılacağı haller bakımından ise bu Kararın 16’ncı maddesinde öngörülen koşulların oluşması gerekmektedir.

Bu çerçevede ilgililerin, karantinada bulundukları sürelerde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.”

https://mebajans.com/covid-19-nedeniyle-karantinada-bulunanlara-ek-ders-odenir-mi.html