Memurlarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi Ne kadardır ?

  • 0 replies
  • 119 views

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Devlet memurları ilk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle atamaları olduğunda belirli sürelerde yeni yerdeki görevine başlamak zorundadır. Peki memurlar yer değişikliklerinde ne kadar sürede yeni yerlerinde göreve başlamalıdır ? Bu soruya cevap vermemiz için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanuna bakmamız gerekiyor. İlgili kanunun 62.maddesine göre;

Madde 62 –(Değişik: 23/12/1972 –KHK-2/1 md.)İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden iti-baren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini,izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Cumhurbaşkanı Kararı ile kısaltılabilir.

(1) Yukarıdaki süreler;1 -Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir gö-reve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2 -Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3 -Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,tarihinde başlar.

(1)2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 182 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

4203(Değişik: 12/2/1982 -2595/4 md.) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurla-ra atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir.

Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerin-deki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

Bu maddede geçen “yer” deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.İşe başlamama halinde yapılacak işlem:

Madde 63 –(Değişik: 23/12/1972 –KHK-2/1 md.)(Değişik: 12/5/1982 -2670/24 md.) Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunla-rın belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamıyanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamı-yanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

https://mebajans.com/memurlarda-gorev-yerine-hareket-ve-ise-baslama-suresi-ne-kadardir.html